Jak wszcząć postępowanie o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy kierować do I Wydziału Cywilnego. Składającym wniosek (wnioskodawcą) może być:

 • małżonek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,

 • krewni w linii prostej osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (np. matka, ojciec, dzieci),

 • rodzeństwo osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,

 • przedstawiciel ustawowy osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,

 • prokurator.

We wniosku o ubezwłasnowolnienie należy wskazać w szczególności:

 • imię, nazwisko, adres oraz PESEL wnioskodawcy,

 • imię, nazwisko oraz adres uczestnika postępowania tj. osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,

 • imię, nazwisko oraz adres współmałżonka uczestnika, jeżeli uczestnik jest w związku małżeńskim,

 • stopień pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a uczestnikiem,

 • zakres ubezwłasnowolnienia (całkowite czy częściowe),

 • uzasadnienie wniosku (podanie przyczyn ubezwłasnowolnienia),

 • czy stan zdrowia uczestnika postępowania pozwala mu na stawienie się w Sądzie w celu wysłuchania.

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku o ubezwłasnowolnienie:

 • dwa odpisy wniosku,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa uczestnika (jeśli uczestnik jest w związku małżeńskim albo po rozwodzie; jeśli uczestnik jest wdową/wdowcem także odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka) lub odpis zupełny aktu urodzenia uczestnika (jeśli uczestnik jest stanu wolnego) - oryginał + 2 kserokopie,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia lub zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień osoby, która ma być ubezwłasnowolniona (może być od lekarza rodzinnego) - oryginał + 2 kserokopie,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub aktu urodzenia wnioskodawcy - oryginał + 2 kserokopie,

 • inna dokumentacja medyczna - mogą być 3 kserokopie.

UWAGA!

 1. Jeśli uczestnik postępowania jest w związku małżeńskim, a wnioskodawcą nie jest jego współmałżonek, wszystkie dokumenty należy złożyć w 4 egzemplarzach.

 2. Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy sporządzić samodzielnie, ponieważ nie ma gotowych formularzy.

 

Opłata stała od wniosku wynosi 40 zł, dodatkowo około 450 zł - zaliczka na poczet opinii biegłych.

 

Opłatę można uiścić poprzez:

 • naklejenie na oryginale wniosku znaków opłaty sądowej lub

 • dokonanie wpłaty w kasie Sądu lub

 • dokonanie opłaty przelewem na konto: 09 1010 1599 0143 4222 3100 0000

Zaliczkę na poczet opinii biegłych można uiścić poprzez:

 • dokonanie wpłaty w kasie Sądu lub

 • dokonanie wpłaty przelewem na konto: 46 1010 1599 0143 4213 9800 0000

Rejestr zmian dla: Jak wszcząć postępowanie o ubezwłasnowolnienie?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Małgorzata Kornacka
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2016-08-29
Publikacja w dniu:
2016-08-29
Opis zmiany:
b/d